עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

הודעה לציבור בדבר שיעורי הארנונה לשנת הכספים 2024

נוכח דחיית המועד הבחירות לרשויות המקומיות ובהתאם להנחיית משרד האוצר וחוק דחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות התשפ”ד-2023.

החל מיום 1.1.2024 שיעורי הארנונה החלים על כל הנכסים בתחום השיפוט של עיריית אור עקיבא יהיו בשיעורים ובתאים כמפורט בצו הארנונה לשנת 2023, בצירוף שיעור העדכון של 2.68% על פי החלטת משרד האוצר כאמור.

זאת כמפורט בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב התשנ”ג-1992).

צו הארנונה המעודכן לשנת 2024 יפורסם בהמשך על פי הדין.