עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

קול קורא לנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם

עיריית אור עקיבא מזמינה מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם ברשות.

נציג ציבור הינו בעל זכות הצבעה בוועדות בחינה לבחירת עובדי העירייה ותפקידו לקחת חלק בהליכי מכרז למינוי בעלי תפקידים ברשות המקומית ולסייע בבחירת המועמד הראוי ביותר.

על המועמדים לעמוד בתנאי הסף הבאים:

  1. תושב הרשות המקומית אור עקיבא.
  2. אינו חבר מועצת הרשות (נבחר) או עובד הרשות המקומית.
  3. אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור.
  4. לא הופיע ברשימת המועמדים למועצת הרשות באף אחת מהרשימות.
  5. לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונה שנערכה ברשות ואינו רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות ברשות.
  6. אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור בוועדה.
  7. אין זיקה אישית/ פוליטית/ כלכלית לראש הרשות, לחבר מועצה ברשות או לעובד שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר ברשות.

על המועמד להיות לפחות בעל אחד מהתנאים הבאים:

  • תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • ניסיון פיקודי של שלוש שנים לפחות באחד מכוחות הביטחון.
  • ניסיון של שלוש שנים מניהול משאבי אנוש או מיון עובדים.

יודגש כי תפקיד נציג הציבור הינו תפקיד התנדבותי וכי זימון הנציגים לוועדות המכרזים יהיה בתיאום מולם בין השעות 9:00-18:00.

מועמדים העונים על דרישות הסף המפורטות לעיל ואשר יימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית אור עקיבא יזומנו בתיאום מראש לחתום על הצהרה בפני עו”ד בלשכה המשפטית.

על מנת להגיש מועמדות יש למלא את השאלון המצורף במלואו כולל תעודת השכלה ולהעבירם באמצעות המייל לקטי שגיא, מנהלת אגף הון אנושי בעיריית אור עקיבא: cathy.s@oraqiva.muni.il

המועד האחרון להגשת המועמדות הינו: 30.11.2023
*המסמך נכתב בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

להורדת הקובץ