תפקידים וסמכויות של בעלי תפקידים

ר​​אש העיר

סמכויותיו ותחומי פעילותו של ראש העירייה כפופים לשלטון המרכזי – משרד הפנים או הממונה על המחוז. על ראש העיר לנווט, לנהל את ענייני העיר ולהתאים את המדיניות הממשלתית לצרכים המקומיים.
במסגרת תפקידו, על ראש העיר להקפיד על ביצוע שוטף ותקין של מטלות העירייה, לתת שירותים חיוניים לתושבי העיר וליצור שיפור תמידי באיכות החיים של אלה הגרים בה. כראש עירייה עבודתו מתפרסת על תחומים רבים, בהם פיתוח רציף של שכונות המגורים, אזורי תעשייה, מוסדות ציבור, שיפור קליטת עלייה ועוד.

כפופים לראש העיר:

לשכת ​ראש​​ העיר 

הלשכה כפופה ישירות לראש העיר ומתפקידה לטפל בכל המטלות הקשורות לתיאום ומתן שירות מיטבי לתושבים.

לשכת ​​​​הסגנים 

הסגנים נבחרי ציבור שמאולצות להם סמכויות מראש העירייה ומתפקידם לסייע לו בניהול העירייה.

​​​יועץ משפ​​​טי 

מטרות ומסגרת פעילות:
 • יעוץ משפטי למועצת העירייה וועדותיה, לעומד בראשה, לסגניו, ולעובדיה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידיה לפי כל דין. לחוות דעה משפטית לפי פניית חבר מועצתה אם הדבר דרוש למילוי תפקידיה, ועל חוזים שבהם היא מתקשרת, לייצגה ואת בעלי תפקידים בה בפני כל רשות שיפוטית, מעין שיפוטית, או מנהלית, לפעול כתובע בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה בניהול הליכים פליליים בגין עבירות על חוקי עזר וחיקוקים נוספים הנוגעים לעבודתה. 
 • טיפול בנושאים שונים הקשורים לאזרח שלא קיבלו מענה הולם 
 • ריכוז נושא הביטוחים והתביעות נגד העירייה.​

אירו​עים 

האגף אחראי לקיום אירועים עירוניים: אירועי יום העצמאות, המימונה, פורים, טקסי יום הזיכרון, לילות קיץ והפקות מקומיות לציבור הרחב כגון: בחירת אם השנה, פסטיבל כישרונות צעירים, יום האישה, תחרות הסוכה הנאה, בר מצווה קבוצתית ועוד.​

קליט​​ה 

 • ריכוז תוכניות קליטה בקהילה משותפות לרשות, למשרדי ממשלה ולגופים אחרים, וביצוע בקרה ופיקוח על ישומן והשגת היעדים תוך ניצול תקציבי מלא. גורם מקשר בין האגפים השונים בעירייה בתחום הקליטה והשילוב. 
 • גיוס משאבים לביצוע תכניות עבור העולים. 
 • פיתוח צרכיהם של העולים ומתן מענה הולם עליהם. 
 • שמירת קשר עם העולים בקהילה והענקת אוזן קשבת לקשייהם. 
 • מתן כלים לעזרה ועצמית והנגשת המידע הנחוץ לעולה. 
 • הכוונה לגורמים רלוונטיים בתחומי הדיור, תעסוקה, חינוך, בריאות, רווחה. 
 • מתן שירותים בתחום התרבות בשעות הפנאי כגון: קונצרטים, טיולים, הרצאות וכו'. 
 • פתיחת אולפנים ללימוד שפה עברית.

​מ​​בקר 

מבקר העירייה בודק האם פעולות העירייה נעשו על פי החוק, תוך כדי שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. פקודת העיריות בסעיף 170א מגדירה במפורש את תפקידי מבקר העירייה.
במסגרת תפקידו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, סגני ראשי העירייה, חברי מועצת העירייה ועובדי העירייה.​

מנכ​​"ל 

תחומי א​​חריות:

 • ריכוז ההזמנות והפרוטוקולים של מליאת העירייה, הנהלת העירייה וועדות העירייה. 
 • פעילות למימוש ההחלטות שמתקבלות בישיבות השונות 
 • תיאום בין מנהלי אגפים 
כפופים למנכ"ל כל האגפים:

אגף הנד​​​​סה 

תפקידים ו​סמכ​​​ויות

 • תכנון​ העיר 
 • פיקוח ורישוי 
 • בנייה ציבורית 
עבודות ציבוריות המבוצעות ע"י הרשות המקומית או מטעמה עפ"י חוק התכנון והבנייה 
מהנדס הרשות הוא מהנדס הוועדה המקומית והוא מזכיר הוועדה המקומית 
המהנדס הוא הסמכות המקצועית בתחום הפיזי-אורבאני כמתכנן, כמייעץ לראש הרשות והמועצה וכמבצע של מדיניות הוועדה המקומית ושל רשויות התכנון המחוזית והארצית, הוראות החוק והתקנות השונות.  
חתימתו נותנת תוקף לתוכניות, חוזים, רישיונות ותעודות בהתאם לחוקים ולתקנות 

תחומי א​​ח​​ריות:​​​​​​​

 • תכנון שטח השיפוט של הרשות המקומית 
 • הכנת תוכניות אב ופרוגרמות 
 • הכנת תוכניות מתאר ותוכניות מיוחדות 
 • הכנת תוכניות מפורטות 
 • שינוי יעוד קרקע והפקעות לצרכי ציבור 
 • ייצוג הרשות בוועדת תכנון 
 • אישור תוכניות לבנייה, בקשות בנייה, שימוש חורג והקלות בנייה 
 • פיקוח על העמידה בהוראות, באישורים ובתקנים-בבנייה ובשימוש, ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם 
 • איתור מבנים מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם 
 • תכנון ובניית מבני ציבור ומתקני ציבור בתחומי הרשות המקומית 
 • תכנון, ביצוע או פיקוח על ביצוע עבודות תשתית (ביוב, מים, כבישים, תאורה,גנים ונוף) בתחומי הרשות המקומית​

אגף חינ​וך ​​

עריית אור עקיבא והאגף לחנוך הציבו לעצמם עמידה ביעדים הבאים מתוך שאיפה למיצוי הפוטנציאל האישי של כל תלמיד ולגיבוש בוגר בעל השקפת עולם ערכית.

י​עד​​ים:

 • התאמת מסגרת חינוכית לכל תלמיד ע"פ כישוריו. 
 • צמצום הנשירה ממערכת החינוך למינימום אפשרי. 
 • שיפור אקלים בית ספרי. 
 • קיום מעטפת חינוכית-טיפולית-חברתית-רגשית לכל תלמיד/ה. 
 • העלאת הישגיי הלימודים במבחני מיצ"ב ובמבחנים בין לאומיים. 
 • העלאת שיעורי הזכאות לבגרות. 
 • הכוונת התלמידים להשגת תעודות בגרות איכותיות. 
 • חינוך ערכי המשולב עם מצוינות אקדמית. 
 • עידוד בוגרי מערכת החינוך להמשך לימודים אקדמיים

אגף ​שפ"ע – שיפ​​ור פני העיר – חזות העיר

​אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אמון על מתן השירותים ופיתוח ועיצוב פני העיר ופועל  לשיפור איכות חיי התושבים בכל הרמות ומעמיד בחשיבות גבוה את ניקיונה וטיפוחה של העיר.

תחומי אחרי​​ות:

פינוי אשפה מהבתים והעסקים בעיר,  ניקיון שטחים ציבוריים בעיר, תברואה, חשמל,טיאוט רחובות, רישוי עסקים, שילוט, פיקוח עירוני,מוקד עירוני (106) ושיטור קהילתי

אגף ​​כ​​​ספים 

​​תפקידי מחלקת ה​גבייה:

 • עורכת שומה לכלל הנכסים ביישוב
 • עורכת את חיובי המים ואגרת הביוב
 • מבצעת גבייה מנישומים
 • מקבלת בקופה ורושמת את תשלומי הנישומים לרבות תשלומים שונים כגון: שילוט, היטלי פיתוח, גבייה מהורים במערך החינוך והרווחה
 • מטפלת במדידת נכסים וקובעת שימושים בהתאם לסיווגים כחוק.
 • מקבלת קהל ועורכת רישומים בכרטיסי החייבים כדין
 • בודקת ומגישה טפסים וחומר נלווה לועדת הנחות
 • מטפלת בהשגות ארנונה כמתחייב בחוק.

אגף ​​​משאבי​​ אנוש 

האגף מהווה יחידת מטה של העירי​​​יה ועוסק ​בנושאים הבאים:

 • טיפול וטיפוח המשא​ב האנושי 
 • שילוב מרבי של כוח אדם מקצועי ומשאבי כוח אדם למתן שרות איכותי לתושב 
 • גיוס, מיון, השמה, קליטה, פרישה. 
 • ניהול מערך השכר. 
 • טיוב המשאב האנושי באמצעות ניהול תכניות הדרכה והשתלמויות. 
 • טיפול שוטף בנוכחות עובדים, זכויות חופשה, מחלה וכדומה. 
 • קליטת עובדים חדשים בארגון וטיפול בתנאי עבודתם ובפרישת עובדים.

​מדור ​​שכר - 

מנהלת מדור שכר אחראית להפקת תלושי שכר ודוחות שכר בהתאם לחוק, לנתוני הקליטה מידי חודש כפי שמתקבלים מהמחלקות השונות  דרך משאבי אנוש. כמו כן מכינה תחשיבים לבקשת הגזבר ו/או למנהל משאבי אנוש לרבות הכנת מידע מפורט או מרוכז לצורך מעקב ובקרה על עלויות כח האדם הן על ביצועי עבר והן על אומדני הביצוע.מדור שכר מכין את תקציב השכר השנתי בהתאם להנחיות הדרג הממונה.(גזבר, מנהל משאבי אנוש).

​אגף ​​הב​​יטחון  

צוות האגף אחראי על תח​​ו​מים : 

 •  ביסוס מערך חירום והצטיידות בציוד חירום.
 •  הכנת צוותי חירום יישוביים (צח"י) בשיתוף מחלקת הרווחה ופיקוד העורף. 
 •  כתיבת פק"ל חירום לעיר ותרגולה.
 •  ביצוע תרגילי מל"ח. 
 •  הכנת תיקי פינוי וקליטה . 
 •  קיום פגישות שוטפות עם רכזי בטחון שוטף בישובים הסמוכים . 
 •  עבודה שוטפת מול המשטרה, משרד הביטחון ופיקוד העורף. 
 • השגת תקציבים נוספים לביטחון.
 • ביצוע תרגילים שונים ומגוונים בכל מוסדות החינוך בעיר.
 • ליווי מקצועי באירועים המתקיימים במוסדות החינוך , לרבות , טיולים , הדרכות וכנסים .
 • פיקוח ובקרה על מאבטחי מוסדות החינוך כולל הדרכה ותרגול.
 • הפצת נהלים והנחיות שוטפות ממשרד החינוך ומשטרת ישראל .
 • קיום קשר רציף ומקצועי עם משרדי הממשלה הרלוונטיים . 
 • סיוע והדרכה לתושבים בכל הנוגע לביטחון ואבטחה , לרבות הערכות לשעת חירום בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובשיתוף פעולה פורה עם מפקדת המחוז 

​​אגף הרוו​​חה 

​​תחומי אח​​ריות:

חלוקת העבודה במחלקה מתבצעת עפ"י מדיניות בה קיים שיתוף פעולה בין אגפי החינוך והרווחה. עובדים סוציאליים מוצמדים למסגרות חינוך (לרבות גנים ומעונות יום), חברים בצוות בין מקצועי במסגרות אלו, וכן אמונות על האחריות הטיפולית הכוללת למשפחות הגרות באזור הרישום הגיאוגרפי של אותה מסגרת. 
בנוסף, ניתנת התייחסות ייחודית לפונקציות נוספות המקבלות מענה נפרד ומותאם: קשישים, התמכרויות, נפגעי נפש, פיגור, נערות במצוקה, עבודה קהילתית, טיפול משפחתי, ושי"ל (שירות יעוץ לאזרח).
השירות והטיפול הניתנים בתחומים אלה מתבצעים ע"י עובדים סוציאליים בעלי ההכשרה וההתמחות הנדרשת.

​​תכנית עיר ל​​לא אלי​​מות

 היא מודל עבודה חדשני לאומי להתמודדות באופן רב מערכתי עם תופעות האלימות בחברה הישראלית. התכנית מציבה את הרשות המקומית כיחידת השינוי ומחזקת את יכולותיה למנוע ולצמצם את היקפי התופעה

​חזון התו​​כני​​ת:

יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם, ומאידך מוקיע עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי, מכל סוג שהוא. 

​​מטרות התכנ​ית:

 • צמצום אלימות ופשיעה.
 • העלאת תחושת הביטחון של התושב.
 • ​הגברת יכולת ההתמודדות של יישובים עם אלימות ופשיעה.​