דוחות, פרסומים, פרוטוקולים כללי

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שנהשיוךשם הדוח
2021כלליועדת השלושה 07062021 -חמוד נסדאלדין ובניו2021כללי
2021כלליועדת השלושה 07062021 -מודל הנדסה2021כללי
2021כללידוח הממונה על החופש המידע לשנת 20202021כללי
2020כלליסיכום ישבה מיום 19.10.2020 של הועדה להארכת התקשרויות המשך2020כללי
2020הנגשה ונגישותטופס 31 - רשימת בניינים להנגשה2020הנגשה ונגישות
2020כלליפרוטוקול ועדת שלושה מיום 16/06/20202020כללי
2020הנגשה ונגישותרשימת גנים ציבוריים2020הנגשה ונגישות
2019כללידוח הממונה על חופש המידע לשנת 20192019כללי
2019כלליפרוטוקול ועדת השלושה מס 6 מיום 15.9.2019 2019כללי
2018כללידוח הממונה על חופש המידע לשנת 20182018כללי
2018כלליספר יועצים (בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987.) ובהתאם להוראת חוזר מנכ"ל 08/20162018כללי
2017כלליפרוטוקול מישיבת הועדה המקצועית לפי סעיף 198 מיום 5-6-20172017כללי
2017כלליהסכם לביצוע עבודות פיתוח מיום 29-5-20172017כללי
2017כלליפרוטוקול וישיבת הועדה המקצועית עפ סעיף 198 (א) מיום 26-4-20172017כללי
2016כלליתעריפי מים המסופקים מאת ספקים מקומיים שהם רשויות מקומיות שחייבים בתיאגוד וטרם התאגדו2016כללי
2016כלליתעריפי מים המסופקים מאת ספקים מקומיים שהם רשויות מקומיות שחייבים בתיאגוד וטרם התאגדו2016כללי
2016כלליפרוטוקול 8 מישיבת ועדת תמיכות שהתקיימה ביום שלישי י' באלול התשע"ו ה- 13/9/2016 בשעה 11:00 בעירייה.2016כללי
2016כלליפרוטוקול 7 מישיבת ועדת תמיכות שהתקיימה ביום שני יח' באב התשע"ו ה- 22/8/2016 בשעה 12:00 בעירייה2016כללי
2016כלליפרוטוקול 6 מישיבת ועדת תמיכות שהתקיימה ביום שלישי ו' בתמוז התשע"ו ה- 12/7/2016 בשעה 9:00 בעירייה2016כללי
2016כלליפרוטוקול 5 מישיבת ועדת תמיכות שהתקיימה ביום חמישי כא' באדר ב' התשע"ו ה- 31/3/2016 בשעה 10:00 בעירייה2016כללי
2016כלליפרוטוקול מישיבת הועדה המקצועית לפי ס' 198א לפקודת העיריות ( נוסח חדש) מיום 29-2-20162016כללי
2015כלליפרוטוקול מישיבת הועדה המקצועית לפי ס' 198א לפקודת העיריות ( נוסח חדש) מיום 29-12-20152015כללי
2015כלליפרוטוקול 4 מישיבת ועדת תמיכות שהתקיימה ביום שלישי יט' בכסלו התשע"ו ה- 1/12/2015 בשעה 12:30 בעירייה2015כללי
2015כלליפרוטוקול 3 מישיבת ועדת תמיכות שהתקיימה ביום שלישי כד' באלול התשע"ה ה- 8/9/2015 בשעה 12:00 בעירייה2015כללי
2015כלליפרוטוקול 2/2015 ועדת תמיכות שהתקיימה ביום שני ב' באלול התשע"ה ה- 17/8/2015 בשעה 12:00 בעירייה )וכן ב- 24/8/2015 .2015כללי
2015כלליפרוטוקול 1/2015 מישיבת ועדת תמיכות שהתקיימה ביום שני כט' באייר התשע"ה ה- 18/5/2015 בשעה 12:00 בעירייה.2015כללי
2010כספייםתמצית דוחות כספיים לשנת 20102010כספיים
2010מבקרדו"ח מבקר העירייה 2009-20102010מבקר
2010כספייםהצעת תקציב 20102010כספיים
2008מבקרדוח שנתי 2008 סופי2008מבקר