תקנון האתר

אתר www.oraqiva.muni.il הינו האתר הרשמי של עיריית אור עקיבא (להלן: "העירייה").

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת העירייה.

השימוש באתר: בתכנים המוצגים בו, בשירותים הניתנים בו ובמכשירי קצה שונים, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. הנך מתבקש לקרוא בעיון תנאי תקנון זה. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בתקנון זה: "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות העירייה ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לעירייה זכות שימוש בו.

העירייה ו/או מי מטעמה, רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת , וללא מתן הודעה מוקדמת.

העירייה אינה אחראית לתוצאות, ישירות או עקיפות, שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו, בעקבות החלטתך לפעול על בסיס תכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן חלות עליך.

העירייה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העירייה בקשר לכך.

העירייה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני תקלות, כשלים וגישה לא חוקית למחשבי העירייה, והשפעתם על המחשבים של הגולשים. העירייה לא תהא אחראית לעגמת נפש וכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין העירייה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר העירייה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והעירייה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך או לרכושך, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים, המופיעים באתרים אליהם תגיע דרך הקישורים הקיימים באתר העירייה.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של העירייה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של העירייה,בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של העירייה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

העירייה רשאית לשנות את התקנון הנ"ל מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. העירייה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.