גורם השגה

​הגשת השגה על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממבקש רישיון או בעל עסק:

 1. על פי  סעיף 7ג5. לחוק רישוי עסקים , התשכ"ח- 1968 )תיקון תשע"א( , המבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה או בעל רישיון או היתר כאמור , הרואה עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו רשות הרישוי או נותן אישור לפי חוק זה , לרבות תנאי שנקבע במפרט האחיד ולמעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק, רשאי להגיש השגה על כך או על סירוב לתת לו רישיון או היתר לרשות הרישוי או לנותן האישור, לפי העניין.
 2. הגשת השגה כאמור בסעיף 1 , אינה מתלה את  תוקפה של ההחלטה, כל עוד לא החליטו רשות הרישוי או נותן האישור אחרת, לפי העניין.
 3. בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א-0002 )כולל תיקון התשע"ג- 2012 ( וכן בפרק ד2-השגה , מפורט  בין השאר כיצד להגיש ההשגה לרשות הרישוי או לנותן אישור, לוח זמנים לטיפול ותשובה, טפסים נדרשים ,תשלום וגובה האגרה  בעד ההשגה וכיוצא בזה.
 4. בעירייה  וכן במשרדי נותני האישור האחרים , ימונה ויוסמך  גורם  המוסמך  לדון בהשגה  והוא מכונה "גורם מוסמך ארצי".
 5. רשות הרישוי תעדכן  בעת שליחת הודעה על תנאי נוסף ברישיון, את בעלי העסקים שלגבי סוג העסק שלהם פורסם מפרט אחיד, בדבר זכותם להגיש השגה על תנאים נוספים שנקבעו להם במסגרת המפרט האחיד, בדרישות רשות הרישוי או בתנאים שנקבעו. ביתר המקרים, שבהם קיימת זכות להשגה ,משולבת כבר ההודעה על הזכות בטפסים הרלוונטים.
 6. ההשגה בצירוף אישור על תשלום אגרה  ובצירוף כל המסמכים המפורטים בהמשך וכן כל מסמך רלוונטי אחר, תוגש בתוך 30 יום מיום קבלת הדרישה או ההחלטה שעליה הוגשה ההשגה, לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות (מצורף בהמשך). רשאי גורם מוסמך ארצי בהתאם  וכמפורט בתקנות, להאריך את המועד להגשת ההשגה בעוד 15 ימים נוספים.
 7. גורם מוסמך ארצי יכריע בהשגה ויעביר את החלטתו המנומקת בכתב למשיג ולרשות הרישוי, בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה עם כל מצורפיה למשרדו.ואולם  הוא רשאי , בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד למתן החלטתו בהשגה ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים ממועד הגשת ההשגה.
 8. בתקנות מפורטות אפשרויות נוספות להארכת מועד מתן ההחלטה  לעד 09 ימים או עד 120 ימים,   לפי העניין , כמפורט בתקנות.
 9. הנחיות  כיצד להגיש ההשגה:
  1. ההשגה תוגש לפי טופס 9 בתקנות (מצורף בהמשך)
  2. להשגה יצורף אישור על תשלום אגרה
  3. אם ההשגה הינה כנגד  דרישה או החלטה של רשות הרישוי, ההשגה תוגש למשרדי רשות הרישוי  (מחלקת קידום עסקים) בשני עותקים.
  4. אם ההשגה הינה כנגד  החלטה או דרישה של נותן אישור (למשל  - משטרה, משרד הבריאות, כבאות, הגנת הסביבה ואחרים), ההשגה תוגש למשרדי נותן האישור בשני  עותקים ועותק נוסף (שלישי)  מן ההשגה יוגש לרשות הרישוי. רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או החלטות של נותני אישור.
  5. דרכי הגשת ההשגה לנותני האישור השונים  ומקום הגשת ההשגה, יפורטו באתרי האינטרנט של נותני האישור ובאתר ממשל זמין הממשלתי.
  6. לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז, או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שבגינה מוגשת ההשגה.
  7. בהשגה יפורטו הפרטים הבאים :- הגורם אליו הוגשה ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה, מועד קבלת ההשגה, ההנמקות להשגה,הצעות   המשיג (במידה ויש כאלה) לחלופות לדרישה,כל מסמך רלוונטי אחר.
  8. מחלקת קידום עסקים עומדת לרשותכם בכל שאלה והדרכה בנושא.