הלשכה המשפטית

מנהל: היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד אריאל ארונוביץ
טל: 04-6108826
דוא"ל : anat_b@oraqiva.muni.il
שעות קבלה: בתיאום מראש
כתובת: בנין העירייה, קומת קרקע, רח' רוטשילד 1

מטרות ומסגרת פעילות:

יעוץ משפטי למועצת העירייה וועדותיה, לעומד בראשה, לסגניו, ולעובדיה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידיה לפי כל דין. לחוות דעה משפטית לפי פניית חבר מועצתה אם הדבר דרוש למילוי תפקידיה, ועל חוזים שבהם היא מתקשרת, לייצגה ואת בעלי תפקידים בה בפני כל רשות שיפוטית, מעין שיפוטית, או מנהלית, לפעול כתובע בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה בניהול הליכים פליליים בגין עבירות על חוקי עזר וחיקוקים נוספים הנוגעים לעבודתה.