הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
תפריט

נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק

חוק רישוי עסקים חוקק בכנסת ב- 1968 ומטרתו הסדרת פעילות העסקים. על פי חוק זה, כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו וניהולו. הרישיון ניתן לבעל העסק המנהל בפועל או אחראי לניהולו. בעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה.
מסמכים שיש לצרף לבקשה
בעת הגשת בקשה לרישיון עסק, יש להמציא כדלקמן:
 • הגשת תוכניות לעסק בחמישה העתקים.
 • צילום חוזה שכירות או קניה.
 • רשם החברות משרד המשפטים - דו"ח רשם מלא, במידה והבקשה ע"ש חברה בע"מ.
 • אישור מרו"ח או עו"ד על בעלי זכות חתימה בחברה + חותמת החברה.
 • ייפוי כוח במידה והמגיש אינו בעל זכות החתימה.
 • פרטים מלאים של בעלי זכות חתימה: שם, ת.ז., כתובת בית, מס' טלפון וצילום תעודת זהות.
 • תשלום אגרת רישוי.
 • רישיון או שמות בעלי העסק הקודם במידה ויש.
 • מספר נכס - טופס ארנונה.
 • בתי אוכל.
 • בעל העסק יגיש תכנית ומפרט טכני של מערכת טיפול באוויר למניעת מטרדי ריח ועשן מהעסק.
 • הסכם תחזוקה בהקמת מערכת טיפול באוויר.
 • המפרט הטכני והחומר הנלווה ייבדקו על ידי המחלקה לאיכות הסביבה. רק לאחר אישורו וחתימתו ייכלל המפרט והמתקנים שאושרו בתוכנית הכוללת של העסק המוגשת למחלקת רישוי עסקים כחלק מהליך רישוי העסקים.
הרשות לאיכות הסביבה היא תחנה בהליך רישוי עסקים.  הרשות מטפלת במניעת זיהום אוויר ורעש ובדיקת מיגון רעש ואקוסטיקה בעסקים.  מחלקת רישוי עסקים תדאג לפנות לנותני האישורים לקבלת אישורם הסופי או סירובם והעברת פרטים לבעל העסק. אי ביצוע הדרישות יגרור סירוב למתן הרישיון ונקיטת הליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא רישיון.
 • אין לפתוח את העסק ללא רישיון.
 • לתשומת ליבך, ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.​
נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק