הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
תפריט

מבקר העירייה

עו"ד שמעון בן סימון
טלפון: 04-6108854
פקס: 04-6260164
מייל:  shimon-b@oraqiva.muni.il
כתובת: רחוב בלפור 7 (בניין ביה"ס רוטשילד לשעבר)

על פי חוקי מדינת ישראל, נקבע כי לצורך שמירה על כללי שלטון תקין יועמד מבקר לרשותו של כל גוף ציבורי. תפקידיו וסמכויותיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות.

​​לפי הגדרות אלה נקבע כי המבקר יבדוק ויבקר את פעולות העירייה: 

 • האם נעשו אלה על פי החוק, תוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון. 
 • על מבקר העירייה לפרסם מדי שנה לציבור התושבים דו"ח על אופן פעולת העירייה והגופים הכפופים לה. 
 • עליו להוות כתובת אובייקטיבית ומהימנה לתלונות הציבור באשר לאופן תפקוד העירייה ועובדיה. 
 • בין יתר הגדרות תפקידו, על מבקר העירייה לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה ולבחון את אופן פעולתה של המועצה הדתית אשר בתחום העירייה. 
 • כמו- כן, עליו לפרוס את ביקורתו לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או כל גוף אשר העירייה שותפה לכדי עשירית מתקציבו השנתי באותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם וכן לגבי כל עמותה המקבלת הקצבה מן העירייה. 
 • איכות ביקורתו, ויכולת תפקודו של המבקר, מותנים בעצמאותו ואי תלותו.

לצורך כך, קבע המחוקק הוראות שונ​​ות לשמירה על רמתו האישית ועצמאותו:

 • על המבקר בלבד לקבוע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו.
 • המבקר יכין ויגיש לראש העירייה הצעת תקציב שנתית מידי שנה.
 • על ועדת הכספים ומועצת העירייה לדון בהצעת תקציב זו כפי שהגיש אותה.
 • חובה על כל הגופים למסור למבקר כל מסמך הדרוש לו לצרכי עבודתו על פי שיקול דעתו.
 • לשם ביצוע תפקידו, תהיה למבקר גישה ישירה לכל מאגר מידע וכל בסיס נתונים אשר במערכת.
 • חובה על מועצת העירייה להזמין את המבקר לכל אחת מישיבותיה או לכל ישיבת ועדה מועדותיה.

מבקר העירייה